در این لیگ ، دو تیم فوتبال مجازی در یک محیط شبیه سازی شده با یکدیگر بازی می کنند. تعداد بازیکنان مانند مسابقه واقعی 11 نفر است و سعی می شود تا بسیاری از شرایط واقعی بازی، اعمال وحسگرهای بکار گرفته شده در روبات های واقعی فوتبالیست، بصورت مجازی شبیه سازی گردد. بازیکنان مجازی به طور مجزا از بازیکن های دیگر اطلاعاتی مانند نحوه حرکت، جابجائیها، تبادل توپ و شوت زدن را برای سرور شبیه ساز ارسال و سایر اطلاعات تکمیلی جهت تصمیم گیری بهینه و ادامه بازی را از آن دریافت میکنند. اطلاعات دریافتی شامل داده های محیطی مانند فاصله بازیکن تا نقاط مختلف زمین و مکان نسبی توپ نسبت به بازیکن است.