لیگ شبیه‌ساز جنگ، یک محیط چندعامله را در قالب یک بازی مهیج شبیه‌سازی می‌کند. در این محیط شبیه سازی شده تیم‌ها جهت نابود کردن عوامل یکدیگر به رقابت می‌پردازند. عوامل با استفاده از حسگرهای مجازی در نظر گرفته شده (مانند: بینایی، شنوایی و فیزیکی) اطلاعات را از محیط دریافت کرده و پس از پردازش، بهترین عمل ممکن (مانند: جابجایی، تیر اندازی) را انجام می‌دهد. ازجمله مهمترین چالش‌های موجود در این لیگ موقعیت یابی است.